ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം ( Jivakarunya Nirupanam ) (Malayalam Edition) por Chattampi Swamikal

Titulo del libro: ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം ( Jivakarunya Nirupanam ) (Malayalam Edition)

Autor: Chattampi Swamikal

Número de páginas: 36 páginas

Fecha de lanzamiento: March 7, 2018

ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം  ( Jivakarunya Nirupanam ) (Malayalam Edition) por Chattampi Swamikal

ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം ( Jivakarunya Nirupanam ) (Malayalam Edition) de Chattampi Swamikal está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.

Chattampi Swamikal con ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം ( Jivakarunya Nirupanam ) (Malayalam Edition)

ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

Jivakarunya Nirupanam by Chattampi Swamikal

Jeevakarunya Nirupanam by Chattampi Swami was first serialized in five issues of M N Nair Masika in 1936.There is no other work that establishes scientifically and with the strength of logic the principle of non-violence. According to Swami violence has two characteristics. Giving pain as well as hindering one’s way to its happiness. Giving pain is seen only in living beings but hindering or delaying is there in living and nonliving things. The message contained in the book can be summed up like this. The world is built upon Non violence. If the animals are created for the use of man to kill and eat them, lion, tiger, panther etc should eat man and we have to agree that man is created to serve as their food. Animals like lion eat raw meat. It is natural for them. But humans eat food after cooking it by adding different spices. Hence it is to be considered that meat etc is not the natural food of man.

Los más vendidos Libros